Hội nghị tập huấn thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 30/2014/TT-BGDĐT (tường thuật lại)

 

 

Nháy chuột vào đường link để xem lại Hội nghị trực tuyến

http://hop.moet.edu.vn/p1h652bmu5f/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal

Tác giả: Chuyên môn Tiểu học